Info om støtteordninger

Bamsefondet

 Formål Det lokale Askerfondet skal være med og bidra til økt deltagelse på flere idrettsarenaer i samfunnet, for barn og unge som av ulike grunner står utenfor. Den økonomisk støtte kan tildeles barn og unge mellom 0-20 år og det gjelder alle idretter i Asker kommune. Bamsefondet gir støtte til 

  • Aktiviteter; eksempelvis sommercamper.
  • Organisert idrett
  • Deltakeravgift og egenandeler
  • Utstyr
  • Andre relevante dokumenterbare utgifter

 Hvem kan søke? Alle, som av ulike grunner ikke har økonomiske forutsetninger for å delta i idrett eller på aktiviteter på lik linje med andre kan søke. Foresatte må søke på vegne av barnet/ungdommen det gjelder. Klubben blir informert om hvor faktura skal sendes etter at søknad er godkjent hos fondet. Klikk her for å lese mer om Bamsefondet og sende en søknad 


NAV Søknad om økonomisk sosialhjelp

Formål Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte hvor familier kan søke om å få dekket utgifter de nødvendigvis ikke klarer selv og dekke i en periode. Den økonomiske støtten dekker medlemskontingenter og avgifter i to år og etter det må det søkes på nytt. Hvem kan søke Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og alle søkere vil få en individuell vurdering av søknaden sin. Foresatte må søke på vegne av sine familiemedlemmer, evt andre offentlige instanser som hjelper barnet eller familien. Søknadskjema ligger digitalt på NAV sin hjemmeside, og du finner den i linken under, for mer informasjon se punktet «å leve». Klikk her for å lese mer om Nav sin sosialhjelp, se under punktet: å leve 

Aktivitetsguiden

 Formål Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og offentlige instanser. Aktivitetsguidene skal hjelpe minoritetsbarn inn i en aktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud i deres nærområde som barnet ønsker og prøve. Aktivitetsguiden kommer hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget. Gjennom Asker idrettsråd kan vi være med og dekke medlemsavgifter, treningsutstyr og annet som barnet trenger for å drive med aktiviteten. Hvilken støtte som er nødvendig blir avklart med Aktivitetsguiden på forhånd. Guidene i Aktivitetsguiden har gått kurs, har god oversikt over idrettstilbudet i Asker og har godkjent vandelstest. Prosjektet er koordinert av Asker idrettsråd. Det er ingen frist for å søke aktivitetsguide. Det er løpende opptak gjennom hele året. Hvem kan søke Ressurspersoner rundt familier søker enten på vegne av eller i samarbeid med barnet og familien direkte til Asker idrettsråd. Behovene som må dekkes er individuelle og vil bli kartlagt i løpet av søkeprosessen. Klikk her for å lese mer og ta kontakt med Aktivitetsguiden