Solidaritetsfondet i Asker Aliens

Solidaritetsfondet i Askeridretten,  Idrettens egne løsning for å forebygge utenforskap og sosial ulikhet.   

Økonomi er i økende grad en barriere for deltagelse i fritidsaktiviteter og solidaritetsfondet er en del av løsningen for å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle med lik mulighet for deltagelse. Solidaritetsfondet skal gi mulighet for støtte i en økonomisk krevende situasjon med mål om å finne løsninger sammen med familiene uten å fullfinansiere deltagelsen.  

Flere idrettslag i Asker har nylig etablert egne Solidaritetsfond som skal være med å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom i egen klubb. Asker Aliens/Asker Basketball Club er en av disse. Tiltaket kan f.eks. dekke deler av treningsavgift, medlemskontingent, deltagelse på stevner, turneringer, nødvendig utstyr, transport ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp og støtte i en økonomisk krevende situasjon.

 Formålet er å inkludere flere barn og unge å sørge for minst mulig frafall der økonomi er en barriere for deltagelse. Fondet er del av idrettsrådets og idrettslagenes løsning for sammen å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og ungt utenforskap. Det skal sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse. 

Hvem kan søke: 

i Spondgruppene våre vil det være mer informasjon om Solidaritetsfondet og søknadsprosesser i Asker Aliens. Videre har vi som idrettslag blitt oppfordret til å spre informasjonen om solidaritetsfondet internt i klubben, slik at alle deltagere, trenere og ressurspersoner rundt barna er godt informert om mulighetene med økonomisk bistand.   Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det finnes støtteordninger blant annet gjennom NAV, barnevernet, kommune og idrettsrådets aktivitetsguide-ordning som idrettslaget i samarbeid med idrettsrådet kan kombinere med Solidaritetsfondet. Asker idrettsråd har oppfordret idrettslagene til å jobbe med egen praksis for inkludering, slik at hele klubben har et forhold til kostnader som følger det å drive aktivitet. Solidaritetsfondet er vår vei videre for å få flest mulig til å bli i idretten sin. 

Send en epost til leder@askeraliens.com