Vedtekter

Lov for Asker Basketball Club 

Lov for Asker Basketball Club stiftet 01.10.1962 

 

Vedtatt den 01.10.1962 med senere endringer mars 1999, mars 2012, mars 2013 og mars 2023.  Dersom teksten i «Lov for Asker Basketball Club» ikke samsvarer med NIFs lover er det NIFs lover som gjelder.  

 

 

§ 1       Formål 

 

Asker Basketball Club [Idrettslaget]s formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2       Organisasjon 

 

(1)      Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

 

(2)      Idrettslaget er medlem av Norges Basketballforbund.  For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4). 

 

(3)     Idrettslaget er medlem av NIF og tilsluttet Viken Idrettskrets. Idrettslaget hører hjemme i Asker kommune, og er medlem av Asker Idrettsråd. 

 

(4)     For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 

 

(5)      For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

 

§ 3       Medlemmer 

 

Alle som aksepterer Idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.  

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.  

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. 

 

 1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6. 

 1. For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler. 

 

§ 4       Kjønnsfordeling 

 

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.  

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen 

 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  

overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4 

 

§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i idrettslaget, og som representant til ting eller møter i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i idrettslaget. En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte.   Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt 

 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-52-6 og 2-7 

 

§ 6       Inhabilitet 

 

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken  

c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part  

d) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken  

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.  

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.  

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.  

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.  

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   

 

§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 

 

§ 8          Refusjon av utgifter og godtgjørelse 

 

For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av idrettslagets budsjett og regnskap 

 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10 

 

§ 9          Regnskap og revisjon mv.  

 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-72-112-13 og 2-14 

 

  

§ 10     Årsmøtet 

 

 1. Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig agenda og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og /eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjortagenda. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av agenda. Årsmøtet ledes av valgt(e) ordstyrer. Ordstyrer behøver ikke være medlem av idrettslaget. 

 

 1. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-152-162-172-192-20.   

 

 1. Årsmøtets oppgaver: 

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

 1. Velge dirigent(er)  

 1. Velge protokollfører(e) 

 1. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

 1. Godkjenne forretningsorden 

 1. Godkjenne innkallingen 

 1. Godkjenne saklisten      

 1. Behandle idrettslagets årsberetning 

 1. Behandle  

 1. idrettslagets regnskap 

 1. styrets økonomiske beretning 

 1. kontrollutvalgets beretning  

 1. eventuell beretning fra engasjert revisor 

 1. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste      

 1. Fastsette  

 1. medlemskontingent 

 1. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

 1. Vedta idrettslagets budsjett 

 1. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 1. Velge: 

 1. Styre med leder, nestleder, minst 3 styremedlemmer  

 1. Kontrollutvalg med leder og minst ett medlem 

 1. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

 1. Valgkomité med leder, og minst ett medlem 

 1. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 

 1. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.  

 

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.  

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er lanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.  

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21 

 

Ekstraordinære årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:  

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.  

b) Vedtak i styret i idrettslaget.  

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.  

d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.  

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.  

 

For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov  
§ 2-19 

 

§ 11     Idrettslagets styre 

 

(1)      Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.  

 

(2)      Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 

 

(3)      Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for: 

 • at idrettslagets formål ivaretas 

 • forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring 

 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak  

 • registrere opplysninger iht. § 3 (2) 

 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming 

 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd.  

 • Styret skal videre påse at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett 

 

(4)      Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.  

 

(5)      Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.  

 

(6)      Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det. 

 

  

§ 12     Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige årsmøtevalgte organer] 

 

(1)      For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. [Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.] 

 

(2)      For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. [Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.] 

 

§ 13     Grupper 

 

(1)      Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2). 

 

(2)     Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 

a)     Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  

b)     Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.   

c)     Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d)     Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.  

 

(3)     Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret. 

 

§ 14     Lovendring 

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent 

 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 

 

  

 § 15     Oppløsning, utmelding mv. 

 

 1. Idrettslaget kan vedta oppløsning:  

 2. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  

 1. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 

(2)      Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

  

(3)     For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  

 

(4)      Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.